Política de privacitat

Identificació

Titular: Eva Carvajal Suárez (d'ara endavant, 'Evoca')
Domicili social: Juli Garreta, 3, entresòl | 17002 Girona
N.I.F.:
E-mail: evoca.cs@gmail.com

Informació i consentiment

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, 'LOPD'), i tenint present el Reglament UE 679/2015 de Protecció de Dades, mitjançant l'acceptació de la present Política de privacitat l'Usuari (d'ara endavant, l'“Usuari”) presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals recaptades a través del Lloc web evoca.cat (d'ara endavant, el “Lloc web”) siguin inclosos en un fitxer titularitat de Evoca degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i respecte del que es garanteix que han estat aplicades les mesures de seguretat, tant organitzatives com a tècniques, requerides pel Reial decret 1720/2007 (d'ara endavant, 'RLOPD').

Quan les dades personals siguin recaptats a través de formularis que es puguin habilitar en el Lloc web amb motiu del desenvolupament de la seva activitat, serà necessari que l'Usuari aporti, almenys, aquells marcats com a obligatoris ja que si no se subministressin aquestes dades considerades necessàries, no podrem prestar el servei a l'Usuari a través del Lloc web.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Evoca són certes i exactes, amb el que Evoca no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris.

L'Usuari, com a únic responsable del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l'Usuari accepta obtenir tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d'incloure dades personals en el Lloc web o utilitzar el Lloc web.

Finalitat del tractament

Les dades personals de l'Usuari o de tercers que siguin cedits per l'Usuari seran tractats per Evoca a través de Lloc web únicament per a les següents finalitats:

1) Dur a terme les funcionalitats del Lloc web destinades a la prestació dels serveis oferts en el mateix.
2) Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

En cap cas realitzarem alguna de les següents activitats:

1) Cedir les dades a altres persones o entitats, sense el consentiment previ dels Usuaris.
2) Transferir-los a altres Estats, sense el consentiment previ dels Usuaris.

Aquesta informació la mantindrem emmagatzemada mentre no sol·licitis la seva supressió.

Dades de l'Usuari

L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent aquest responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat a dit tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per a les finalitats anteriorment assenyalades.

Evoca no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

Política de cookies

De conformitat amb el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtinguts mitjançant les cookies durant la utilització de Lloc web, seran tractades de conformitat amb el disposat a la Política de cookies.

Exercici de drets

De conformitat amb el que es disposa en la LOPD, li informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels mitjans següents, adjuntant en tot caso una còpia de document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir, directament a Evoca a través del següent e-mail: evoca.cs@gmail.com.

Acceptació de la política de privacitat

L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de privacitat el contingut de la qual constitueix la totalitat de l'acord entre l'Usuari i Evoca pel que fa a l'ús i tractament de la seva informació personal dins del Lloc web.

L'Usuari expressament accepta obligar-se en els termes de la present Política de privacitat, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions.

A més de les disposicions contingudes en la present Política de privacitat, l'Usuari s'obliga a donar compliment a l'Avís Legal.

Evoca es reserva el dret d'actualitzar i realitzar canvis en la Política de privacitat fins i tot sense notificació prèvia a l'Usuari. Tals modificacions hauran de fer-se efectives al moment de la seva publicació en el Lloc web, on estaran disponible per a l'Usuari en tot moment. En aquest sentit, recomanem a l'Usuari consultar regularment el contingut de la Política de privacitat per estar al corrent de qualsevol modificació que afecti al processament de dades dins del Lloc web.

Última actualització: 25 de maig de 2018

Juli Garreta, 3, entresòl, 17002 Girona | 972 093 304 | 665 84 76 55 | evoca.cs@gmail.com